ASA Athlete

Nagisa Tashiro
Japan flagNagisa Tashiro
Japan
Hometown: Yokohama, Japan
Age: 25
Height: 5'3
Weight: 121
Sports: